លោកជំទាវ ឳ វណ្ណឌីន ជម្រុញមន្ទីរសុខាភិបាលត្រូវមានវិធានការទប់ស្កាត់ជម្ងឺក្រៅពីកូវីត