បទ ៖ ព្រះវិហារខ្មែរអើយ (លំនាំបទ ៖ រ៉ាំបាសៀម)

បទ ៖ ព្រះវិហារខ្មែរអើយ
លំនាំបទ ៖ រ៉ាំបាសៀម
ច្រៀងដោយ ៖ លោក កែប ផេង និង លោក ប៉ាន់ ខែមម៉ានូ
សម្រួលបទភ្លេង ៖ លោក រិន ធីរិទ្ធ
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ លោក ដួង សុខគា
បច្ចេកទេសសំឡេង ៖ លោក រិន ធីរ៉ា
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា