រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ហាមការបិតផ្សាយប័ណ្ណព័ត៌មាន, ការចែកខិត្តបណ្ណ និងប្រើឧបករណ៍បំពងសំឡេងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម នៅតាមទីសាធារណៈដោយអណាធិបតេយ្យ

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា​៖​ ដោយ​ លោក​ ហុក​ សុខរិន​