វីដេអូ៖ កម្មវិធី ទីក្រុងល្អចរាចរណ៍មានសុវត្ថិភាព ថ្ងៃទី០៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០