ជប៉ុន៖ យ៉ាងហោចណាស់១៦នាក់ បាត់បង់ជីវិតក្រោយភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបង្កជាបាក់ដីនិងជំនន់