កិច្ចប្រជុំសរុបលទ្ធផលការងាររបស់ក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះខេត្តរតនគិរី