ជំនួបរវាងអភិបាលចខេត្តមណ្ដលគិរី ឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសឡាវប្រចាំកម្ពុជា