សម្ដេចតេជោ៖ ជនឆ្លៀតឳកាសពីការបែងចែកនឹងទទួលដីធ្លីនិងត្រូវមានទោស