ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសថាពុំមានរកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ថ្មីនោះទេគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃនេះ ខណៈអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅសល់ ១០នាក់ ដដែល

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០–