អគ្គីសនីកម្ពុជាដាក់ឲ្យដំណើរការ ខ្សែរបញ្ជូននិងអនុស្ថានីយ២៣០គីទ្បូវ៉ុលនៅខេត្តរតនះគីរី