ក្នុងមួយថ្ងៃសហរដ្ឋអាមេរិកមានអ្នកឆ្លងកូវិដ១៩ រហូតដល់ជិត៥៤០០០នាក់ ខណះរដ្ឋទាំង៣៧សុទ្ធតែរាយការណ៍ពីសន្ទុះនៃការឆ្លង