ការចិញ្ចឹមមាន់មានលក្ខណះធម្មជាតិនៅតែមានតំរូវការខ្ពស់លើទីផ្សារទោះអំទ្បុងវិបត្តិជំងឺកូវិដ១៩