អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញស្នើរឲ្យមន្រ្តីពាក់ពន្ធ័ផ្តល់បណ្ណ័សមធម៍ជូនគ្រួសារក្រីក្រដោយមិនរើសអើងនិន្នាការនយោបាយតាមអនុសាសន៍ប្រមុខរាជរដ្ធាភិបាល