ចំនួនអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ លើពិភពលោកកើនដល់ជាង ១១លាននាក់ ស្លាប់ជិត ៥៣ម៉ឺននាក់ និងបានព្យាបាលជាសះស្បើយជាង ៦.២លាននាក់