អ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំ បញ្ជាក់ថា ក្រសួងអប់រំ និងក្រសួងសុខាភិបាល បានឯកភាពគ្នា នឹងបើកសាលារៀនឡើងវិញជា ៣ដំណាក់កាល