មន្ទីរកិច្ចការនារីខេត្តស្ទឹងត្រែង បើកកិច្ចប្រជុំជាមួយបណ្ដាញការងារយេនឌ័រថ្នាក់ខេត្ត