ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តរតនគិរី បើកកិច្ចប្រជុំ សាមញ្ញលើកទី១៣ អាណត្តិទី៣