គិតត្រឹមថ្ងៃទី០៣ ខែកក្កដា ចំនួនអ្នកឆ្លងកូវីដនៅលើពិភពលោក បានកើនឡើងដល់១០៩.៨២២.៩៩ ករណី