រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ច អះអាងថា ការផ្តល់សាច់ប្រាក់ជូនពលរដ្ឋក្រីក្ររងគ្រោះដោយសារកូវីដ-១៩ បានជាង៨០ភាគរយ ក្នុងចំណោមអ្នករងគ្រោះជាង៦ម៉ឺនគ្រួសារ