សេចក្ដីជូនដំណឹងពីកម្មវិធីការប្រកួតសិល្បៈគំនូរ white carvas 2020