អភិបាលខេត្តរនតគិរីអញ្ញើញបញ្ចុះបឋមសិលាសាងសង់អគាររដ្ឋាលស្រុកតាវែង