ឯកឧត្តម វង សូត បានថ្លែងពីវឍ្ឍនភាពនៃកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់គ្រួសារក្រីក្រ