ឯកឧត្តម ថោង ខុន បានចុះផ្ទាល់ជាមួយកងអន្តរាគមន៍របស់សម្ដេចតេជោ និងមន្ត្រីធនធានទឹក ដើម្បីអន្តរាគមន៍បូមទឹក បញ្ចូលស្រែសង្គ្រោះស្រូវរបស់ប្រជាកសិករ