ក្រសួងមហាផ្ទៃប្រកាសផ្ទេរសមត្ថកិច្ចក្នុងការផ្តល់សៀវភៅស្នាក់នៅ និងសៀវភៅគ្រួសារ

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖  ចេម ហួត