អាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លង៖ ចេះឯងឲ្យក្រែងចេះគេ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន
អាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លង៖ ចេះឯងឲ្យក្រែងចេះគេ
និពន្ធដោយ៖ ឯកឧត្តម លី ហាក់សេង
ច្រៀងដោយ៖ លោក ជា សុភឺន និង អ្នកនាង សុន ចាន់ថន
ដឹកនាំផលិតដោយ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា