វិទ្យាស្ថានការទូត និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ បានរៀបចំវេទិកា Policy Dialogue