សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រមូលទិញថ្នាំព្យាបាល COVID-19 ពីប្រទេសមួយចំនួនស្ទើរអស់ស្តុក