រដ្ឋមន្ត្រី ថោង ខុន៖ ក្នុងខែមិថុនាភ្ញៀវទេសចរដើរទស្សនាជាង ៦៤ម៉ឺននាក់ ខណៈវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍ត្រូវបានពង្រឹង