ចំនួនអ្នកឆ្លង COVID-19 លើលោកកើនដល់ជាង ១០.៧លាននាក់ ស្លាប់ជិត ៥២ម៉ឺននាក់ និងជាសះស្បើយជិត ៦លាននាក់