ស្លាប់តិចបំផុត ១៩នាក់នៅក្នុងឧប្បត្តិហេតុផ្ទុះដ៏កក្រើក នៅគ្លីនិចមួយកន្លែងក្នុងប្រទេសអីរ៉ង់