ឆមាសទី១ឆ្នាំនេះ ភ្ញៀវទេសចរបរទេសជិត៤០ម៉ឺននាក់ ចូលមកទស្សនាអង្គរបានចំណូលជាង១៨លានដុល្លារ