ប្រទេសចិត្តបង្កើនឋានៈជាមជ្ឈមណ្ដលផ្ដល់មូលនិធិដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ពិភពលោក