រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម និងបាលខេត្តព្រះវិហារបានអញ្ជើញចូលរួមទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធប្រឆាំងការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី និងគ្រោះរាំងស្ងួត