ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃ បានចេញសេចក្ដី​ជូនដំណឹង​ថា រាជរដ្ឋាភិបាលថៃ បានប្រកាសបន្តដាក់ប្រទេសថៃក្នុងគ្រាអាសន្ន ១ខែទៀត