ខ្មែរ ប៊ែវើរីជីស ឧបត្ថម្ភ ធុង សំរាម ១០០ ធុង ទៅ ស្ថាប័ន សុខាភិបាលក្នុងខណ្ឌដង្កោ