រដ្ឋមន្ត្រីទេសចរណ៍មកពី២៨ប្រទេស និងអង្គការទេសចរណ៍ពិភពលោក ជួបប្រជុំពិភាក្សាគ្នាតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ