លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំពិសេស រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាន-អូស្ត្រាលី តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ ស្ដីពីជម្ងឺកូវីដ១៩