កំណាព្យ៖ បទព្រហ្មគីតិ (ទិវាមច្ឆជាតិ ០១ កក្កដា)

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន
កំណាព្យ៖ បទព្រហ្មគីតិ (ទិវាមច្ឆជាតិ ០១ កក្កដា)
សូត្របែប៖ រាស់
និពន្ធអត្ថបទកំណាព្យដោយ៖ ឯកឧត្តម លី ហាក់សេង
កំដរទ្រខ្មែរដោយ៖ លោក ចិក សំណាង
សូត្រដោយ​៖ អ្នកនាង ពេជ្រ ថារី
បច្ចេកទេសសំឡេងដោយ៖ លោក ហុក សំណាង
ថត និងកាត់តវីដេអូដោយ៖ លោក ប៉ាន់ ខែមម៉ានូ
ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា