ចម្រៀងបទ៖ ១ កក្ដដា មច្ឆាស្នេហាសន្តិភាព (លំនាំបទបាសាក់ សៀងប៉ាក់កួយ)