ក្រសួងមហាផ្ទៃ នឹងបន្តកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ លើកទី៦ ជាមួយតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិល សប្តាហ៍ក្រោយ ដើម្បីពិនិត្យលើខ្លឹមសារ ស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ NGO