ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថា អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ម្នាក់ទៀតហើយ ត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយ នៅសល់១០នាក់ទៀត