អាជ្ញាធរខេត្តបានសហការណ៍ជាមួយមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបានចុះធ្វើយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយ និងដាក់ថ្នាំអាប៊ែតក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ