ខេត្តព្រៃវែងរៀបចំកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញលើកទី១៣ អាណាត្តទី៣របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តព្រៃវែង