រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ បង្ហាញឱកាសវិនិយោគទេសចរណ៍នៅកម្ពុជា ដល់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាស៊ាន-US តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ