ឯកឧត្តម វង សូត ក្រើនរម្លឹកដល់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធដែលជាអ្នកប្រតិបត្តិ ក្នុងការផ្ដល់សាច់ប្រាក់ដល់គ្រួសារក្រីក្រ អោយបំពេញការងារបានត្រឹមត្រូវ