រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផែនការ បញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមថ្ងៃនេះ មានគ្រួសារក្រីក្រប្រមាណជាង២៧ម៉ឺនគ្រួសារ បានមកបើកសាច់ប្រាក់ដែលជាការឧបត្ថម្ភរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល កំឡុងពេលកូវីដ១៩