រុស្ស៊ីត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំង និងឳសថកូវីត១៩ទៅកាន់ពិភពលោក