ប្រធានាធិបតីឥណ្ដូនេស៊ីគំរាមរុះរើរដ្ឋាភិបាល ព្រោះមន្ត្រីស្ពឹកស្រពន់ក្នុងការដោះស្រាយកូវីត១៩