មន្ត្រីសង្គមកិច្ច បានព្រមានមន្ត្រីប្រតិបត្តិការ កុំឲ្យធ្វើខុសពីគោលការណ៍ ក្នុងការផ្ដល់សាច់ប្រាក់ដល់គ្រួសារក្រីក្រ