ក្រុងលុបប៊ូរី ប្រទេសថៃ មានវិធានការជាមួយពពួកស្វាប្រមាណជា ៦០០០ក្បាល